Askeri Arazilerin ve Yapıların Bölgesel, Toplumsal ve Ekonomik İşlevleriAmaç
Bu atölye kapsamında askerî arazilerin ve yapıların, kendi bölgesindeki halk ile kurduğu toplumsal ve ekonomik ilişkisi tanımlanarak bu ilişki askerî sosyolojinin güncel kuramsal tartışmalarında ordu-toplum mesafesi (civil-military gap) konusu kapsamında ele alınacaktır. Bu atölye sonucunda, askerî arazilerin ve yapıların şehir dışına taşınması, yer değiştirmesi gibi dönüşümlerin ortaya çıkaracağı kazanım kayıplarını öngörmek ve bu kayıpları minimize edecek önerilerde bulunulacaktır.

Hedefler
Bu atölye sonucunda oluşacak rapor;
1. Askerî araziler ve bu araziler üzerindeki yapılarla ilgili kentsel tasarruflara yönelik tartışmalara katkı sağlayacaktır.
2. Askerî araziler ve bunlar üzerindeki yapıların bugüne kadar ölçülmemiş ve tartışılmamış bulunan toplumsal, ekonomik ve bölgesel işlevlerini ortaya koyacaktır.
3. Hâlihazırda açılmış bulunan (Kurumsal güven araştırmalarında TSK’ya güvenin %60’lara düşmüştür) ordu-toplum mesafesinin askerî arazilerin şehir dışına taşınması ile ne düzeyde etkileneceğinin tespit edilmesi
4. Çeşitli illerde askerî yapıların ve arazilerin kurulma sürecinde yer almış ya da hâlihazırda bu alanlarda yönetici bulunan subayların askerî arazilerin taşınması ile ilgili görüşlerinin ortaya konması
5. Çeşitli illerde askerî yapılarla ve arazilerle toplumsal ve ekonomik ilişkisi bulunan yerel yönetimlerin ve bölge halkının askerî arazilerin taşınması ile ilgili görüşlerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

Önem ve Gerekçeler
1. Askerî arazilerin ve yapıların taşınması ve kullanımı ile ilgili tartışmalarda şimdiye kadar bu yapıların gördüğü toplumsal, ekonomik ve bölgesel işlevler ele alınmamıştır. Mevcut tartışmalar bundan sonraki kentsel kullanım üzerine yoğunlaşmaktadır.
2. Askerî arazilerin ve yapıların kullanımına dair subayların ve bölge haklarının görüşleri bir çalışmayla ortaya konmamıştır.
3. Askerî arazilerin ve yapıların taşınmasının ortaya çıkaracağı toplumsal, ekonomik ve bölgesel etkiler bir çalışma ile ortaya konmamıştır.

Hedef Kitle
1. Askerî arazilerin ve yapıların kendisine devredildiği yerel veya kamu kurumları karar alma süreçlerinde,
2. Askerî sosyoloji ve sivil-asker ilişkileri alanında çalışan uzmanlar ve akademisyenler,
3. Kent çalışmaları alanında çalışan uzmanlar ve akademisyenler,
4. Askerî arazilerin taşınmasının ortaya çıkaracağı etikleri izale etmesi gereken TSK ya da başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurumları bu atölyenin sonuçlardan faydalanacaktır.

Yöntem Öncelikle Eski ve mevcut askerî alanların dönüştürülmesi, askerî üslerin kapatılması gibi süreçlerin farklı ülkelerde nasıl bir süreçle yapıldığı; bu dönüşümler sonucunda ortaya çıkan toplumsal değişimler ve bölge haklarının bu süreçlerden nasıl etkilendiği alanyazına dayalı olarak ele alınacaktır.

Alanyazın incelemesinden sonra atölye kapsamında derinlemesine görüşmelere dayalı nitel desende bir saha çalışması yapılacaktır.

Askerî yapıların kurulma sürecine tanıklı etmiş kurmay subayların ya da hâlihazırda bu kurumları yöneten kurmay subayların tecrübeleri ve askerî arazileri konumlandırma gerekçelerini ortaya koyacak,

Askerî arazilerden ve kurumlardan etkilenen bölge halkının bu etkileşime dair tecrübeleri

Askerî arazilerden ve kurumlardan etkilenen yerel yönetimlerin bu etkileşime dair tecrübeleri elde edilmeye çalışılacaktır.

Uygulama Adımları
1. Atölye katılımcıları ile birlikte süreç oluşturulacaktır.
2. Farklı ülke örneklerinden hareketle alanyazın taraması yapılacaktır.
3. Atölyenin saha çalışması yapılacaktır.
4. Bulgular ve bulgulara dayalı öneriler oluşturulacaktır.
5. Bütün veriler bir rapora dönüştürülecektir.

Katılımcılar

Kişiler Alanlar Başlıklar
Murat Şentürk Atölye yöneticisi
Adem Başpınar Askerî sosyoloji alanı uzmanı
Ömer Yıldız Emekli Subay
Atölye koordinatörü


Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
Atölye sonucu bir rapor olarak hazırlanacaktır. Daha sonra bu rapora dayalı bir makale yayımlanacaktır.

Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No:7-1 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

0212 438 30 81 Santral
0212 438 31 40
0212 438 31 42
0212 438 29 64

AYN Medya & İletişim